Vedtægter for Vejle Svømmeklub

 

 

 

§ 1 Navn og hjemsted

 

Stk. 1            Foreningens navn er Vejle Svømmeklub Stk. 2        

  Foreningens hjemsted er Vejle Kommune

Stk. 3            Foreningen er medlem af Dansk Svømmeunion, DGI og andre relevante specialforbund under DIF

 

§ 2 Formål

 

Stk. 1             Vejle Svømmeklub vil:

 1. arbejde for udbredelse af alle former for svømmesport
 2. tilbyde aktiviteter på både bredde- og konkurrenceniveau, så borgere, uanset ambition, kan få glæde af klubbens aktiviteter
 3. skabe en klub, som danner rammen om et engagerende fællesskab

 

§ 3 Medlemskab

 

Stk. 1            Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at deltage i foreningens aktiviteter.

Stk. 2             Medlemmerne betaler et af bestyrelsen fastsat kontingent.

Stk. 3            Indmeldelse sker via foreningens elektroniske medlemssystem. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Stk. 4            Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer på baggrund af retningslinjer, som bestyrelsen udarbejder. Æresmedlemmer vil typisk være personer, der har ydet et stort frivilligt arbejde for klubben. Som hovedregel foregår udnævnelsen af æresmedlemmer på generalforsamlingen.

 

§ 4 Udelukkelse og eksklusion

 

Stk. 1            Bestyrelsen kan træffe afgørelse om at udelukke et medlem midlertidigt eller permanent(eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for klubben, overtræder klubbens vedtægter, udviser usportslig eller usømmelig optræden eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.

Stk. 2            I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

Stk. 3            I sager om eksklusion kan medlemmet desuden skriftligt gøre krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

 

§ 5 Generalforsamlingen

 

Stk. 1             Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2            Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Senest 3 uger før afholdelse skal den varsles på svømmeklubbens hjemmeside, samt ved mail til samtlige medlemmer af klubben på oplyste aktive mailadresser.

Stk. 3            Medlemmer over 18 år har stemmeret og er valgbare. For medlemmer, som ikke er fyldt 18 år, kan forældre overtage stemmeretten. Er der flere medlemmer i husstanden under 18 år, har forældrene 1 stemme pr. medlem under 18 år. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4            Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af stemmetællere
  2. Valg af dirigent
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Regnskabsaflæggelse - til godkendelse
  5. Fremlæggelse af budget - til orientering
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelse
  8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
  9. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
  10. Eventuelt

Stk. 5            Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Senest 8 dage før skal dagsorden, med angivelse af indkomne forslag, fremlægges på klubbens hjemmeside, samt ved mail til samtlige medlemmer af klubben på oplyste aktive mailadresser.

Stk. 6             Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7            Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når der begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

 

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

 

Stk. 1            Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/4 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Stk. 2             Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

 

§ 7 Foreningens daglige ledelse

 

Stk. 1            Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der skal bestå af minimum 4 og op til 7 medlemmer.

 

 

 

Stk. 2            Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en toårig periode, dog således at halvdelen skiftes hvert andet år. Suppleanter til bestyrelsen vælges for et år ad gangen.

Stk. 3            Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand og næstformand. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 4            Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 5            Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 6            Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 7             Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

 

§ 8 Økonomi, regnskab og revision

 

Stk. 1             Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2             Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 3             Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

 

§ 9 Tegningsregler og hæftelse

 

Stk. 1            Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og enten mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen eller klubchefen. Bestyrelsen kan udstede fuldmagt til enkeltpersoner. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2            Foreningens bestyrelse, klubchef, udvalg og medlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med sin formue.

Stk. 3            Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

§ 10 Vedtægtsændringer

 

Stk. 1            Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2            Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på. Et andet tidspunkt for ikrafttræden kan forekomme. Dette tidspunkt skal fremgå af forslaget.

 

 

§ 11 Opløsning

 

Stk. 1             Opløsning af foreningen kan kun finde sted på en ekstraordinær generalforsamling.

Halvdelen af klubbens medlemmer må være til stede, og 5/6 skal stemme for foreningens opløsning. Opnår forslaget 5/6 stemmers tilslutning, men det tilstrækkelige antal medlemmer ikke er til stede, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel. Her kan beslutningen tages med 5/6 stemmers tilslutning uden hensyn til antallet af fremmødte.

Stk. 2            Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver idrætslige aktiviteter i Vejle kommune efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

 

 

 

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 25.5.2016 og senest ændret ved ekstraordinær generalforsamling 13.3.2018.